Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2016

Sáng ngày 9/9 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP&AN) huyện đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2016.

 

 

Sau hơn 3 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng, 70 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được trang bị 7 nội dung chuyên đề về : Đường lối quan điểm của Đảng CSVN về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng CSVN, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về kết hợp kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, về tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình – bạo động lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, vấn đề biên giới hải đảo và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự, luật giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.

 

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên đã hoàn thành nội dung chương trình và đạt được mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Kết quả có 69 học viên đã đạt yêu cầu, trong đó có 13 học viên đạt loại giỏi và 54 học viên đạt loại khá.

THANH THU