Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4

Hội đồng giáo dục QP&AN huyện vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4, với 67 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện ủy, UBND huyện và 1 số đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Nội dung gồm 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạnh Viêt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của các luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam pháp lệnh dự bị động viên.

Kết thúc khóa học có 75% học viên đạt khá, giỏi. Qua đây nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

                                                Đồng Chín