Hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tuổi 17

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện vừa hoàn thành công tác tổ chức rà soát, đăng ký nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2019.

Tổng số đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 của huyện Yên Dũng là 721 thanh niên. Do làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện đăng ký trực tiếp nên đến nay, tỷ lệ thanh niên đến đăng ký đạt 100%. 

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi, làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo.

THANH THU