Tập trung tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Trí Yên và Lão Hộ đạt hiệu quả cao

Nhằm củng cố, nâng cao kiến thức cho  các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Trí Yên và Lão Hộ về chiến đấu phòng thủ trong khu vực phòng thủ xã, huyện.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo diễn tập của huyện chỉ đạo xã  Trí Yên, Lão Hộ  tổ chức diễn tập. Nội dung về vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết  số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của  Bộ Chính trị, khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 3/4/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật quốc phòng về  tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện diễn tập Chiến đấu phòng thủ.

          Theo đó, các thành viên, thành phần tham gia diễn tập cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác được giao; xã Trí Yên và Lão Hộ chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức diễn tập sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Để từ đó tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạp của các cấp, ngành địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ điễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Từ đó góp phần  xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn huyện ngày một vững chắc.