Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tập tin
31/QĐ-UBND 12/01/2016 Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Yên Dũng năm 2015
30/QĐ-UBND 12/01/2016 Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Dũng năm 2015
32/QĐ-UBND 12/01/2016 Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện Yên Dũng năm 2015
33/QĐ-UBND 12/01/2016 Quyết định v/v tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Yên Dũng năm 2015
22/UBND-NN 11/01/2016 v/v xử lý vi phạm Luật Đê điều tại xã Tư Mại
14/UBND-NC 07/01/2016 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh ,
15/UBND-VX 07/01/2016 /v cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo dự án Norred năm 2016
9/UBND-NC 06/01/2016 Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
1/UBND-VX 04/01/2016 v/v đón đoàn tình nguyện của Tập đoàn Daejin Hàn Quốc đến công tác huyện
2294/QĐ-BTTTT 15/12/2015 QĐ thừa nhận phòng đo kiểm US0102
961/UBND - CNTT 01/10/2015 V.v cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2015
804/UBND-VX 01/08/2015 V.v cung cấp số điện thoại để tái bản danh bạ
42/UBND-GT 16/01/2015 V/v chấn chỉnh tình trạng dừng xe đỗ không đúng quy định trên địa bàn thị trấn Neo

Trang