Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
41 43/GMHD Hội đồng nhân dân 17/10/2016 GM 08h00 phút, Ngày 19/10/2016 v.v tổ chức phiên họp giao ban tháng 10 năm 2016 ,
42 59/CVHD Hội đồng nhân dân 06/10/2016 v/v tiếp công dân của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện
43 21/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 30/09/2016 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Chi cụ thi hành án dân sự huyện năm 2015 và 6 tháng đâu năm 2016
44 20/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 28/09/2016 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân huyện năm 2015 và 6 tháng đâu năm 2016
45 19/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 28/09/2016 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2015 và 6 tháng đâu năm 2016
46 18/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 23/09/2016 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 và chương trình công tác tháng 10 năm 2016
47 14/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 30/08/2016 Thông báo v.v phân công nhiệm vụ của TT HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
48 65/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 25/08/2016 Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của TT HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
49 64/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 25/08/2016 Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm của Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
50 16/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 23/08/2016 Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2016
51 15/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 15/08/2016 Báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX
52 4/KH-HĐND Hội đồng nhân dân 10/08/2016 Kế hoạch giám sát tình hình hoạt động của các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi Hành án dân sự huyện năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016
53 13/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 22/07/2016 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 7 năm 2016
54 14/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 22/07/2016 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2. HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và ý kiến thảo luận các đại biểu tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX
55 63/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 19/07/2016 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
56 62/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 19/07/2016 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
57 61/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 19/07/2016 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 - Hà Văn Bé
58 60/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 19/07/2016 Nghị quyết về các mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020
59 55/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND TT Tân Dân
60 56/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TT Tân Dân

Trang