Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
61 54/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong - NGuyễn văn Chiến
62 53/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiền Phong - Thân văn Thịnh
63 10/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 08/07/2016 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
64 50/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Tư Mại
65 49/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Tư Mại
66 48/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Tư Mại
67 50/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Tư Mại
68 47/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Tân Liễu
69 12/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Thông báo kết quả của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
70 46/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Thắng CươngNghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Thắng Cương
71 45/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Thắng Cương
72 44/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 04/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TT Neo - Nguyễn Quang Đạo
73 43/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 04/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân TT Neo - Nguyễn Văn Quyền
74 42/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 04/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nội Hoàng - Ngô văn Đưởng
75 41/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 04/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nham Sơn - Đào Xuân Khởi
76 40/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nham Sơn - Đào Xuân Khởi
77 39/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nham Sơn - Đào Thanh Đồng
78 38/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Gián - Nguyễn Văn Trang
79 37/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Gián - Nguyễn Xuân Vẻ
80 36/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân An - Nguyễn Ngọc Bình

Trang