Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
81 35/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân An - Nguyễn Văn Hương
82 34/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiến Dũng - Trần Văn Tiệp
83 33/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiến Dũng - Nguyễn Văn Sơn
84 32/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trí Yên - Nguyễn Văn Cao
85 31/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 01/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trí Yên - Nghiêm Xuân Quân
86 30/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Lư - Dương Văn Lại
87 29/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Lư - tạ Ngọc Lự
88 28/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Việt - Lê Thanh Chuyển
89 27/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Việt - Trần Xuân Hồi
90 26/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Giang - Vũ Văn Sơn
91 25/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Giang - Lê Quang Lĩnh
92 24/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lão Hộ - Hoàng Văn Thị
93 23/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lão Hộ - Lương Đức Giang
94 22/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lãng Sơn - Bùi Thế Tuấn
95 21/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lãng Sơn - Nguyễn Đức Dự
96 20/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cảnh Thụy - Phạm Trọng Hải
97 19/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cảnh Thụy - Nguyễn Hữu Cường
98 18/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Phúc - Lê Quang Lục
99 17/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Phúc - Nguyễn Hồng Khánh
100 16/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân phú - Nguyễn Văn An

Trang