Văn bản chỉ đạo điều hành - Hội đồng nhân dân huyện

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Trích yếu Tập tin
101 15/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân phú - Hà Hồng Nhị
102 11/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 30/06/2016 Thông báo chức danh, chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
103 10/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 28/06/2016 Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại liên lạc của Trưởng ban, Phó trưởng ban pháp chế của HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
104 9/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 28/06/2016 Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại liên lạc của Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã Hội của HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
105 10/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 28/06/2016 Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại liên lạc của Trưởng ban, Phó trưởng ban pháp chế của HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
106 9/BC-HĐND Hội đồng nhân dân 24/06/2016 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 6 năm 2016
107 14/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 23/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
108 13/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 23/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
109 12/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 23/06/2016 Nghị quyết về thành lập tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
110 8/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 21/06/2016 Thông báo lịch tiếp công dân Thường trực HĐND huyện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016
111 7/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 21/06/2016 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
112 6/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 21/06/2016 Thông báo phân công thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX
113 5/TB-HĐND Hội đồng nhân dân 20/06/2016 Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)
114 11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
115 10/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2016
116 9/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
117 8/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
118 7/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh các phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
119 6/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
120 5/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 15/06/2016 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Trang