Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Ngày 29/6, Ban Thương vụ Huyện ủy tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập, quan triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Dự hội nghị ở huyện có đồng chí Nguyễn Viết Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và gần 200 đại biểu.

Các đại biểu tại điểm cầu UBND huyện

Hội nghị quán triệt nội dụng 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bọ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải ccsh chính sách bảo hiểm xã hội.

Ảnh HN

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu hiểu và nhận thức đúng đắn các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII thông qua. Ngay sau khi Hội nghị, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Lương Hương – Giáp Mạnh