Danh bạ điện tử huyện Yên Dũng

STT Họ tên Thư điện tử Điện thoại Chức vụ Phòng ban
1 Phạm Văn Toan 0977.509.667 PCT UBND Xã Đức giang
2 Nguyễn Quang Thôn 0945.529.599 Chủ tịch UBND Xã Đức giang
3 Vũ Văn Sơn 0974 638 495 Phó chủ tịch hội đồng Xã Đức giang
4 Lê Quang Lĩnh 0912.281.323 Chủ tịch hội đồng Xã Đức giang
5 Đào Duy Huệ 0978.603.358 Phó bí thư Xã Đức giang
6 Phan Văn Thao 0916.034.098 Bí thư Xã Đức giang
7 Nguyễn Thế Đương 0987.406.776 PCT UBND Xã Đồng việt
8 Nguyễn Văn Thuần 0968.558.229 Chủ tịch UBND Xã Đồng việt
9 Lê Thanh Chuyển 0984.918.081 Phó chủ tịch hội đồng Xã Đồng việt
10 Phan Thanh Hương 0987.398.829 Phó bí thư Xã Đồng việt

Trang