Giấy mời số 20/GM-UBND tổ chức phiên tiếp dân theo định kỳ