Giấy mời số 511/GM-UBND 07h45 phút, Ngày 03/1/2017 v.v họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện