GM số 10/GM-UBND 08h00 phút, Ngày 11/1/2017 Sở xây dựng tổ chức kiểm tra, thực định thực tế tại các địa điểm bổ sung quy hoạch các điểm sản xuất gạch Tuynel trên địa bàn huyện (gửi lại)