GM số 13/GM-UBND 14h00 ngày 12/01/2017 dự HN thẩm định hồ sơ thu hồi đất