GM số 14/GM-UBND, 8h00 ngày 17/01/2017 v/v thăm và tặng quà các đối tượng chính sách