GM số 15/GM-UBND, 13h30 phút, Ngày 18/1/2017 v.v tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện HDDQT Ngân hàng CSXH năm 2016