GM số 17/GM-UBND, 07h30 phút, Ngày 14/1/2017 v.v Sở GĐ&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá đề nghị công nhạn trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016