GM số 18/GM-UBND, 09h30 phút, Ngày 17/1/2017 v.v tổ chức hội báo Xuân Đinh Dậu 2017