GM số 19/GM-UBND, 08h00 phút, Ngày 19/1/2017 v.v tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU