GM số 1/GMHD, 14h00 phút, Ngày 19/1/2017 v.v tổ chức phiên họp TT HĐND huyện thường kỳ tháng 1 năm 2017