GM số 22/GM-UBND, 14h00 phút, Ngày 20/1/2017 v.v tổ chức họp giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện