GM số 396/GM-UBND 08h00 phút, Ngày 12/10/2016 v.v tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công áp dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn huyện