GM số 400/GM-UBND 13h30 ngày 14/10/2016 làm việc với Sở Xây dựng tỉnh v/v kiểm tra thực tế tại các địa phương v/v thực hiện kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch