GM số 402/GM-UBND 08h15 phút, Ngày 17/10/2016 Sở Kế hoạch đầu tư tổ chức kiểm tra thực địa vị trí công ty TNHH MTV Phương Huệ