GM số 404/GM-UBND 07h30 phút, Ngày 20/10/2016 v.v tổ chức phiên tiếp công dân theo định kỳ