GM số 405/GM-UBND 13h30 ngày 19/10/2016 v/v tham dự HN thảo luận xin ý kiến các ngành, UBND các huyện, thành phố