GM số 406/GM-UBND 14h00 ngày 19/10/2016 v/v tham dự HN lấy ý kiến vào dự thảo kết luận thanh tra việc sử dụng quản lý công chức và việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện