GM số 407/GM-UBND 8h00 ngày 21/10/2016 v/v làm việc với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện Kết luận