GM số 510/GM-UBND 15h30 phút, Ngày 29/12/2016 v.v tổ chức họp giao ban