Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013

 

Xem nội dung tại đây.