Nham Sơn đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở trên địa bàn xã Nham Sơn đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Qua đó, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên.

Để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng NTM, cùng với huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất NTM, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Qua đó, nhân dân trong xã đã nhận thức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần tăng cường đoàn kết các mối quan hệ nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất, văn hóa xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu.

          Trong các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, gia đình văn hóa, những tiêu chí của phong trào đã được triển khai cụ thể tới từng thôn xóm, khu phố để nhân dân biết và thực hiện. Từ đó, các hộ gia đình đã có ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương, làng xóm. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, anh em hoà thuận. Các thành viên trong gia đình không chỉ sống có trách nhiệm với nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội…

          Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Nham Sơn đã được phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường được mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

L.Hương