Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại – tố cáo

Thời gian qua, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện lịch tiếp dân định kỳ, và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại – tố cáo của công dân đúng thời hạn và quy định pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tiếp tổng số gần 900 lượt trên 1000 người, phản ánh 714vụ việc, giảm79 người, 119vụ việc so với năm 2012. Tiếp nhận tổng số 143đơn, tổng số đơn phải giải quyết là 150đơn, đã giải quyết xong 137đơn, đạt 91,33%kế hoạch. Tổ chức7 cuộc thành tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất; hoàn thành và ban hành kết luận 2 cuộc thanh tra. Qua thanh tra chưa phát hiện sai phạm phải xử lý; tuy nhiên có yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể và 11 cá nhân có liên quan.

L.Hương – Thu Bích