Cơ cấu tổ chức Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn

 

STT

Tên xã, thị trấn

SĐT liên hệ, email

Lãnh đạo đơn vị

1

Cảnh Thụy

 

ĐT: 0240.3760.312
Email: canhthuy_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Ong Khắc Vượng

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Hữu Cường

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Ong Khắc Vượng

2. Phó Chủ tịch: Vũ Văn Long

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Hoàng Hữu Hải

2. Phó Chủ tịch: Phạm Trọng Hải

3. Phó Chủ tịch: Trần Đức Thức 

2

Đồng Phúc

 

Điện thoại: 02403.870.146.

Email: dongphuc_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Văn Khiển

2. Phó Bí thư TT: Lê Văn Khiêm

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Khiển

2. Phó Chủ tịch: Lê Quang Lục

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Hoàng Duy Nhất

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Khánh

3. Phó Chủ tịch: Đặng Đình Đôn

3

Đồng Việt

 

Điện thoại: 02403.504.000

Email: dongviet_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Trần Xuân Hồi

2. Phó Bí thư TT: Phan Thanh Hương

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Trần Xuân Hồi

2. Phó Chủ tịch: Lê Thanh Chuyển

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Thuần

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thế Đương 3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Toàn

4

Đức Giang

 

Điện thoại: 02403.870.366

Email: ducgiang_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Phan Văn Thao

2. Phó Bí thư TT: Đào Duy Huệ

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Phan Văn Thao

2. Phó Chủ tịch: Lê Quang Lĩnh

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Quang Thôn

2. Phó Chủ tịch: Vũ Văn Minh

3. Phó Chủ tịch: Phạm Văn Toan

5

Hương Gián

 

Điện thoại: 02403.871.572

Email: huonggian_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Xuân Vẻ

2. Phó Bí thư TT: Vũ Khánh Huệ

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Xuân Vẻ

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Trang

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Tiến Nam

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Bách

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuyến

6

Lãng Sơn

 

Điện thoại: 02403.871.555

Email: langson_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Đức Thịnh

2. Phó Bí thư TT: Vũ Trí Văn

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

2. Phó Chủ tịch: Bùi Thế Tuấn

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Hải

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Dự

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Thu

7

Lão Hộ

 

Điện thoại: 02403.871.835

Email: laoho_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Lương Đức Giang

2. Phó Bí thư TT: Hoàng Xuân Kỳ

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Lương Đức Giang

2. Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Thị

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Trần Tân Hợi

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Bộ

3. Phó Chủ tịch: Phạm Quang Thông

8

Nham Sơn

 

Điện thoại: 02403.861.097

Email: nhamson_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Văn Tý

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Văn Vẻ

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Tý

2. Phó Chủ tịch: Đào Thanh Đồng

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Tạc

2. Phó Chủ tịch: Đào Xuân Khởi

3. Phó Chủ tịch: Đào Văn Đệ

9

Nội Hoàng

 

Điện thoại: 02403.870.592

Email: noihoang_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Dương Xuân Hạnh

2. Phó Bí thư TT: Dương Thế Thuần

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Dương Xuân Hạnh

2. Phó Chủ tịch: 

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Thân Ngọc Hoàn

2. Phó Chủ tịch: Dương Trọng Tùng 3. Phó Chủ tịch: Dương Văn Thuấn

10

 

Quỳnh Sơn

 

Điện thoại: 02403.871.529

Email: quynhson_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Phạm Văn Long

2. Phó Bí thư TT: Đỗ Văn Đức

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Phạm Văn Long

2. Phó Chủ tịch: Hoàng Xuân Ngát

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Phạm Văn Phong

2. Phó Chủ tịch: Đặng Sỹ Thạo

3. Phó Chủ tịch: Vũ Thị Huyền

11

Tân An

 

Điện thoại: 02403.871.512

Email: tanan_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Văn Hương

2. Phó Bí thư TT: Chu Văn Nghiên

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Hương

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bình

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Chu Quang Thành

2. Phó Chủ tịch: Chu Văn Thùy

3. Phó Chủ tịch:

12

Tân Liễu

 

Điện thoại: 02402.245.438

Email: tanlieu_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Thân Văn Cán

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Văn Hùng

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Thân Văn Cán

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Khải

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Đức Tuyến

2. Phó Chủ tịch: Tạ Hải Năm

3. Phó Chủ tịch: Phí Quang Thịnh

13

Thắng Cương

 

Điện thoại: 02403.870.149

Email: thangcuong_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Trần Thế Chung

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Ngọc Lân

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Lân

2. Phó Chủ tịch: Phạm Văn Đoan

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Trần Thế Chung

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Toàn

3. Phó Chủ tịch: 

14

TT Neo

 

Điện thoại: 02403.870.323

Email: neo_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Văn Quyền

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Sỹ Minh

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Quyền

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Quang Đạo

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Vũ Ngọc Hoàn

2. Phó Chủ tịch: Lê Văn Long

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Viết Đoàn

15

Tân Dân

 

Điện thoại: 02403.755.389

Email: tandan_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Văn Tuấn

2. Phó Bí thư TT: Hà Văn Mạnh

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuấn

2. Phó Chủ tịch: Ngụy Văn Chung

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Chu Văn Giáp

2. Phó Chủ tịch: Lê Văn Tuấn

3. Phó Chủ tịch: Ngụy Văn Chính

16

Tiến Dũng

 

Điện thoại: 02403.870.321

Email: tiendung_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Mạnh Hùng

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Văn Nam

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng

2. Phó Chủ tịch: Trần Văn Tiệp

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Công

3. Phó Chủ tịch: Ngô Văn Hào

17

Tiền Phong

 

Điện thoại: 02403.860.886

Email: tienphong_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Thân Văn Thước

2. Phó Bí thư TT:

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Thân Văn Thịnh

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Chiến

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Trần Văn Học

2. Phó Chủ tịch: Thân Văn Giang

3. Phó Chủ tịch: Phạm Văn Tại

18

Trí Yên

 

Điện thoại: 02403.871.635

Email: triyen_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Nghiêm Xuân Quân

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn văn Điền

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Nghiêm Xuân Quân

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tám

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn văn Sức

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn văn Điển

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn văn Uyển

19

Tư Mại

 

Điện thoại: 02403.870.309

Email: tumai_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Phạm Đức Luân

2. Phó Bí thư TT: Đặng Đức Ngọt

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Phạm Trí Toản

2. Phó Chủ tịch: 

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Hoàng Văn Xuất

2. Phó Chủ tịch: Hoàng Trọng An

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thế Thiết

20

Xuân Phú 

 

Điện thoại: 02403.871.556

Email: xuanphu_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Hà Hồng Nhị

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Văn Toàn

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Hà Hồng Nhị

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn An

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Phan Thế Hoa

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Viết Hiệp

3. Phó Chủ tịch: Hà Thị Lý

21

 

Yên

 

Điện thoại: 02403.862.649

Email: yenlu_yendung@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Đảng ủy:

1. Bí thư: Tạ Ngọc Lự

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Thị Nga

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Tạ Ngọc Lự

2. Phó Chủ tịch: Dương Văn Lại

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Thước

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Khơi

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Quang

 

     

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ

(Theo luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

Điều 30. Chính quyền địa phương ở xã

Chính quyền địa phương ở xã là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã.

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Điều 32. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã

1. Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ một nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên một nghìn dân đến hai nghìn dân được bầu hai mươi đại biểu;

c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến ba nghìn dân được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên ba nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

d) Xã không thuộc quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ bốn nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm.

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Điều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch.

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.