Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015

Xem nội dung chi tiết tại đây.