Huyện Uỷ

                                                                                  

Đ/c Phan Thế Tuấn - Bí thư HU, CT HĐND

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020   

Họ và tên Chức vụ
Phan Thế Tuấn Bí thư, CT HĐND
   
Bùi Quang Huy Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Đ/c Phan Thế Tuấn

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02

Đ/c  

Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ

03

Đ/c Bùi Quang Huy

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

04

Đ/c Tạ Quang Khải

UVBTV-Phó Chủ tịch HĐND huyện

05

Đ/c Hoàng Văn Đức

UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

06

Đ/c Trương Quang Hải

UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

07

Đ/c Hoàng Vân Anh

UVBTV-Chủ tịch UBMTTQ huyện

08

Đ/c Nguyễn Mạnh Thường

UVBTV-Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

09

Đ/c Luyện Huy Lịch

UVBTV-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ

10

Đ/c Tạ Thanh Nam

UVBTV-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

Đ/c Phạm Hữu Tuấn

UVBTV-Trưởng Công an huyện

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuộc Huyện ủy

 

        Huyện ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện được quy định tại Điều lệ Đảng và Hiến pháp.

         Huyện uỷ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đảm bảo kết hợp tốt các lợi ích của huyện với của tỉnh và cả nước; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nghĩa vụ với nhà nước; lãnh đạo chính quyền làm tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

         Huyện uỷ lãnh đạo bằng nghị quyết và chủ trương của các hội nghị  Huyện ủy thông qua hoạt động chỉ đạo của BTV Huyện uỷ. Những vấn đề phải đưa ra tập thể Huyện uỷ thảo luận và quyết định về:

        1.Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách lớn về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, kế hoạch ngân sách của huyện, chủ trương thu, chi ngân sách hàng năm.

         2.Những vấn đề có quan hệ đến đời sống vật chất, tinh thần; văn hoá – xã hội của nhân dân; những vấn đề mới quan trọng về cơ chế, chính sách kinh tế, quan hệ sản xuất liên quan đến nhiều mặt của địa phương.

      3.Những vấn đề quan trọng về quốc phòng - an ninh, về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện .

       4.Quán triệt và bàn các chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết của BCHTW, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, của tỉnh uỷ mà thấy cần thiết phải đưa ra Huyện uỷ thảo luận.

        5.Bàn và quyết định những vấn đề mà Điều lệ Đảng quy định như: Bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, CN.UBKT Huyện ủy; ban hành quy chế làm việc của Huyện ủy, Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện cấp ủy huyện quản lý; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy huyện phụ trách khối, ngành, xã –thị trấn; chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá mới . . .

       6.Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ; tự phê bình và phê bình theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo định kỳ hàng năm.

      7.Nghe báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thường vụ Huyện uỷ hàng quý và của Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

STT

Tên cơ quan

Cơ cấu tổ chức,

1

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

ĐT: 0240.3870.332

Email: huyenuy_yendung_vt@bacgiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Chánh văn phòng:  Vũ Văn Thuỳ

Phó Chánh văn phòng:  Nguyễn Văn Hiển

Phó Chánh văn phòng:  Nguyễn Thị Hải Vân

2

BAN TỔ CHƯC HUYỆN ỦY

ĐT: 0240.6512.026

Email:

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng ban:  Nguyễn Mạnh Thường

Phó trưởng  ban:  Phạm Văn Quyền

Phó trưởng  ban:  Phạm Minh Phương

Phó trưởng  ban:  Trần Văn Quỳnh

3

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

ĐT: 0240. 3870.173

Email:

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Chủ nhiệm:  Luyện Huy Lịch  

Phó Chủ nhiệm:  Nguyễn Xuân Khanh

Phó Chủ nhiệm:  Hoàng Trọng Đông

4

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

ĐT: 0240.3870.174

Email:

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng ban: Dương Văn Đức

Phó trưởng  ban: Đặng Quyết Tiến   

Phó trưởng  ban: Thân Thị Ngọc    

5

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

ĐT: 0240.3870.643

Email:

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Trưởng ban: 

Phó trưởng  ban: Phan Thế Hữu   

Phó trưởng  ban: Lã Ngọc Doanh   

6

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

ĐT: 0240.3870.480

Email:

Chức năng, nhiệm vụ: (Chi tiết)

Giám đốc: Phan Thế Đông

Phó giám đốc: Phí Quang Dũng

Phó giám đốc: Thân Văn Huân

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Long