TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG

Cơ quan BH: 
UBND
Lĩnh vực: 
Lao động TB & XH
Nội dung: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.

1.2.Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai của đối tượng ( Mẫu 1a )

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

- Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã.

- Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

1.4.Đối tượng thực hiện: Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ hoặc người giám hộ của đối tượng bảo trợ xã hội.

1.5 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện

1.6  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.7 Lệ phí: Không

1.8 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu số 1a )

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

1.9 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

1.10 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.