Giấy mời

GM số 448/GM-UBND 08h00 phút, Ngày 16/11/2016 v.v tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện KH 71/KH-UBND ngày 28/10/2016

GM 08h00 phút, Ngày 16/11/2016 v.v tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện KH 71/KH-UBND ngày 28/10/2016 

Trang

Đăng kí nhận Giấy mời