STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
76 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG KINH DOANH CỦA HỘ CÁ THỂ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
77 THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH CÁ THỂ (TỰ NGUYỆN) Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
78 THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ (TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HỌAT ĐỘNG) Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
79 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
80 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
81 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
82 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
83 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
84 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
85 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
86 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
87 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔỈ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
88 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
89 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
90 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NƠI KINH DOANH HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
91 THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
92 THỦ TỤC GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
93 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
94 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ KHI CHUYỂN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH ĐẾN TỈNH KHÁC Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
95 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
96 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
97 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
98 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ THUỘC DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
99 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
100 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016

Trang