STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
51 THỦ TỤC GHÉP CỤM DÂN CƯ VÀO THÔN, TỔ DÂN PHỐ HIỆN CÓ Nội Vụ 08/06/2016
52 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ Nội Vụ 08/06/2016
53 THỦ TỤC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ (BAO GỒM CẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ) Nội Vụ 08/06/2016
54 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ Nội Vụ 08/06/2016
55 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC CẤP XÃ Nội Vụ 08/06/2016
56 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ CẤP XÃ Nội Vụ 08/06/2016
57 QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Nội Vụ 08/06/2016
58 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM CHÍNH THỨC VÀO NGẠCH CÔNG CHỨC CẤP XÃ Nội Vụ 08/06/2016
59 THỦ TỤC ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Nội Vụ 08/06/2016
60 THỦ TỤC THUYÊN CHUYỂN VIÊN CHỨC RA HUYỆN NGOÀI TRONG TỈNH Nội Vụ 08/06/2016
61 THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Nội Vụ 08/06/2016
62 THỦ TỤC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, TRƯỚC THỜI HẠN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. Nội Vụ 08/06/2016
63 THỦ TỤC THI HÀNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Nội Vụ 08/06/2016
64 THỦ TỤC SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC Nội Vụ 08/06/2016
65 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG NGÀY 27/7/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nội Vụ 08/06/2016
66 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ. Nội Vụ 08/06/2016
67 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ. Nội Vụ 08/06/2016
68 THỦ TỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI Nội Vụ 08/06/2016
69 BÁO CÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG Nội Vụ 08/06/2016
70 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI Nội Vụ 08/06/2016
71 THỦ TỤC BÁO CÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NƠI ĐẶT TRỤ SỞ CỦA HỘI VÀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ HOẶC CÁC CHỨC DANH TƯƠNG ĐƯƠNG Nội Vụ 08/06/2016
72 THỦ TỤC BÁO CÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÁP NHÂN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA HỘI Nội Vụ 08/06/2016
73 THỦ TỤC TỰ GIẢI THỂ HỘI Nội Vụ 08/06/2016
74 THỦ TỤC PHÂN LOẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ Nội Vụ 08/06/2016
75 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ CÁ THỂ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016

Trang