STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
101 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
102 THỦ TỤC SỬA ĐỔI HỒ SƠ MỜI THẦU DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
103 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
104 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH) DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ: Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
105 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ THUỘC DỰ ÁN UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
106 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
107 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
108 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
109 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỘ CÁ THỂ Kế hoạch đầu tư 07/06/2016
110 THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
111 THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGOÀI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
112 THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
113 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
114 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
115 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
116 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
117 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
118 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
119 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
120 THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
121 THỦ TỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
122 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
123 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
124 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
125 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016

Trang