Giá trị sản xuất/ 1ha đất canh tác đạt 103,5 triệu đồng

             Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát và định hướng các ngành, địa phương về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó có các chính sách nhằm nâng cao giá trị  trên 1 ha đất canh tác trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn huyện đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, bố trí lại cơ cấu cây trồng và  bước đầu nâng cao hiệu quả kinh tế. Cụ thể đó là thực hiện các chương trình trọng điểm của huyện về sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan; chương trình mục tiêu QG xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc; áp dụng việc đưa các giống cây – con chất lượng cao vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đến nay, giá trị sản xuất/ 1 ha đất canh tác trên địa bàn huyện đạt 103,5 triệu đồng.   

 

                                                Đồng Chín